6.9.2011

Yhteinen tavoiteohjelma 2009-2012


Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA vaalikaudeksi 2009 - 2012

1. Janakkala on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen, itsenäinen ja yhteistyökykyinen kunta.

Kunta kantaa päävastuun peruspalveluiden järjestämisestä laadukkaasti ja joustavasti. Peruspalveluiden tulee olla saatavilla lähellä kuntalaisia.

Palvelusetelit otetaan aktiiviseen käyttöön täydentämään kunnallista palvelutarjontaa.

Janakkalaa kehitetään tasapuolisesti molempien taajamien sekä kylien ja haja-asutuksen erityistarpeet huomioiden.

Janakkalan kunta on hyvä työnantaja tarjoten työntekijöilleen ajanmukaisen, innovatiivisen ja joustavan työympäristön.

• tonttimaata hankitaan myös haja-asutusalueilta
• laaditaan kylien kehittämisohjelma yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa
• asumiselle erilaisia vaihtoehtoja
• nuorille, vammaisille ja vanhuksille tarkoitettuja vuokra-asuntoja tulee rakentaa molempiin taajamiin
• aktiivinen ote uusien työntekijöiden rekrytointiin


2. Terveys
Terveyskeskuspalveluiden saatavuus turvataan lähipalveluna. Erityisesti Tervakosken alueen palvelutasoa parannetaan. Ennaltaehkäisevää työotetta vahvistetaan koko palveluketjussa. Terveyspalvelujen laatua ja sujuvuutta parannetaan toimintatapoja ja työn organisointia kehittämällä, esimerkiksi lääkäri-hoitaja–työparityöskentelyllä.

Neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto ovat lasten, nuorten ja perheiden terveydenhoidon keskeisiä palveluja, joiden taso on oltava hyvä ja riittävä. Kotisairaanhoito ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto myös vanhusten hoidossa ovat tärkeä osa vanhusten kotona selviytymistä.

• Terveyden edistäminen on tavoitteena kaikessa päätöksenteossa.
• Tervakosken lääkäritilanne kuntoon kesään 2009 mennessä
• myös yksityinen palveluntuottaja mahdollinen Tervakosken terveysasemalla
• nykymuotoisesta väestövastuusta luovutaan
• Joustava yhteistyö kolmannen sektorin kanssa terveyden edistämisessä


3. Kasvatus, opetus ja kulttuuri
Laadukasta opetusta tarjotaan kaikissa Janakkalan kouluissa. Nykyinen kouluverkko säilytetään ja kaikkia kouluja kehitetään kunkin koulun erityisvahvuudet huomioon ottaen.

Perusopetuksen tulee huomioida lapsen yksilölliset valmiudet ja antaa hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin. Näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää riittävän pieniä opetusryhmiä, toimivaa erityisopetusta sekä motivoitunutta ja ammattitaitoista opetushenkilöstöä.

Kouluterveydenhuoltoon ja muuhun oppilashuoltoon ohjataan riittävät resurssit, jotta ongelmiin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena kehittää Janakkalasta laadukkaan oppilashuollon esimerkkikunta.

• Koulujen tulee tarjota viihtyisä ja turvallinen työympäristö sekä oppilaille, opettajille että muulle koulun henkilökunnalle.
• iltapäiväkerhojen toimintaa laajennetaan
• koulukuljetukset toimiviksi
• koulunkäyntialueiden rajoihin joustoa (jos esimerkiksi suuressa koulussa ruuhkaa, voidaan lapsia kuljettaa muihin lähikouluihin)
• kaikki peruskoulun päättäneet nuoret ohjataan jatko-opintoihin ja ehkäistään syrjäytymistä pitämällä nuoriin yhteyttä myös jatko-opintojen ajan

Perheillä oltava todellinen mahdollisuus valita lasten päivähoitomuodoksi joko lasten kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki tai kunnallinen päivähoito joko päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai "ryhmiksessä". Myös vuorohoitoon liittyen tuetaan joustavaa yksityisten/julkisten palvelujen käyttömahdollisuutta. Vuorohoitoa järjestetään tarkoituksenmukaisesti molemmissa taajamissa

Varhaiskasvatuksessa ryhmäkoko tulee pitää sopivan pienenä.

Lasten vanhempia tuetaan vanhemmuuteen neuvolatyössä, päivähoidossa ja kouluissa.

Lapsiperheille pitää järjestää mahdollisuus saada kotiapua esimerkiksi vanhemman sairastuessa.

Tuetaan kulttuuri-, musiikki-, liikunta- ja muuta omaehtoista harrastustoimintaa parantaen elämänlaatua, edistäen terveyttä sekä hyvinvointia ja tasa-arvoa.

Harrastustoiminnan kehittämisessä tarvitaan koko kuntaorganisaation ja Janakkalassa toimivien yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten välistä laajaa yhteistyötä.

Etenkin nuorille on turvattava riittävät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä tarvittavat kokoontumistilat.

Kirjastopalveluita tulee kehittää ajan vaatimusten mukaisesti.


4. Vanhustenhuolto
Vanhustenhuollon kehittämisen painopiste asetetaan vanhusten omassa kodissa tapahtuvan hoidon ja asumisen tukemiseen. Palvelusetelit otetaan aktiiviseen käyttöön täydentämään kunnallista palvelutarjontaa.

Tavoitteena on tarjota vanhuksille yksilölliset palvelut, esteetön elinympäristö sekä mahdollisuus itsenäiseen elämään.

Omaishoidon tukea ja omaishoitajien asemaa parannetaan.

Ikääntyvien ihmisten ja erityisryhmien liikuntamahdollisuuksia edistetään.

• ympärivuorokautista hoitoa tarjoava yksikkö Tervakoskelle Elsakodin yhteyteen
• moniammatillisen yhteistyön lisääminen vanhusten toimintakyvyn ylläpitämiseksi (Jalmari-hanke)


5. Elinkeinopolitiikka
Janakkala harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa, joka takaa hyvän toimintaympäristön nykyisille ja tuleville yrityksille. Kunta tukee yritysten ja niitä palvelevien tahojen yhteistyötä.

Kunnan yritysmyönteistä ilmapiiriä on vahvistettava. Menestyvät yritykset varmistavat nykyiset työpaikat ja luovat uusia työpaikkoja. Vahva ja monimuotoinen yrityskanta on erittäin tärkeä myös kuntatalouden tasapainon kannalta.

Kunnan jatkuvaan kasvuun on varauduttava aktiivisella maanhankinnalla ja järkevällä kaavoituksella. Yritystontteja pitää olla runsaasti tarjolla ja niiden tulee olla räätälöitävissä erilaisten yritysten tarpeisiin.

• etätyöpisteitä Janakkalaan
• tiivis yhteistyö yrittäjien kanssa
• elinkeinopalvelujen syntymisen edistäminen
• Janakkalan Teollisuusalueet OY:n toimintamahdollisuuksista huolehtiminen


6. Ympäristö
Janakkalan kunta ottaa kaikessa omassa toiminnassaan ympäristönäkökohdat huomioon.

Kunta edistää energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä niin omassa organisaatiossaan kuin asukkaidenkin keskuudessa mm. jätteiden syntyä vähentämällä, lajittelua edistämällä, vähän energiaa kuluttavaan rakentamiseen ja asumiseen sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöön kannustamalla.

Kunnan kaikissa hankinnoissa otetaan ympäristö – ja eettiset näkökohdat huomioon, esimerkiksi suosimalla mahdollisuuksien mukaan lähiruokaa.

Ympäristön siisteydestä huolehditaan yhteistyössä asukkaiden kanssa.

• Kaavoituksella mahdollistetaan myös kokeileva, ekologinen rakentaminen


7. Liikenne
Kunnan sisäistä joukkoliikennettä kehitetään lisäämällä yhteistilausliikennettä (esim. Tassu-bussi).

Kevyen liikenteen väylästöä laajennetaan liikenneturvallisuuden ja liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi.

Katu – ja tieverkon kunnosta huolehditaan ja yksityistiemäärärahat pidetään riittävällä tasolla.

Tavoitteena on toimiva liityntäpysäköinti moottoritien liittymiin, bussipysäkit moottoritien Viralan liittymään ja toimiva linja-autoyhteys Tervakoskelta Riihimäen rautatieasemalle sekä saada lisää taajamajunavuoroja, jotka pysähtyvät Turengin asemalla.


8. Talous
Valtuustokauden talous pidetään tasapainossa. Tasapainoinen talous on hyvien kuntapalveluiden perusedellytys.

Aktiivisella elinkeinopolitiikalla tavoitellaan verotulojen lisäystä ja tarkalla taloudenhoidolla kulujen pysymistä kurissa.

Maksuja, taksoja, verotusta ja palveluiden tasoa arvioidaan kokonaisuutena.


9. Kuntalaiset
Kuntalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia kehitetään edelleen. Kuntalaisten ja päättäjien välistä vuoropuhelua parannetaan esimerkiksi järjestämällä keskustelutilai-suuksia ja muita vuorovaikutusmahdollisuuksia yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa.


10. Yhteistyö
TAVOITTEET SAAVUTETAAN YHTEISTYÖLLÄ

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä kunnan sisällä sekä luottamushenkilöiden kesken että luottamushenkilöiden, virkamiesten ja henkilöstön välillä.

Janakkalan menestys edellyttää myös hyvää ja rakentavaa vuorovaikutusta kunnan ja kuntalaisten välillä sekä kunnan ja kunnassa toimivien yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten välisen kumppanuuden vahvistamista.

Luottamushenkilöiden mahdollisuuksia ja valmiuksia osallistua päätöksentekoprosessiin jo valmisteluvaiheessa parannetaan.

Myös kunnanhallituksen ja lautakuntien välistä sekä lautakuntien keskinäistä yhteistyötä lisätään.

Janakkala harjoittaa aktiivista kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun kuntien kanssa sekä ylläpitää ja kehittää yhteyksiä maakuntatasolla.

Janakkala jatkaa myös ystävyyskuntatoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä.

• toimielinten listalle kohta "muut esille tulevat asiat"
• valmisteilla olevien asioiden lista toimielimissä
• ryhmäkokoukset ennen lautakuntien virallisia kokouksia
• valtuustoryhmien yhteiset tapaamiset
• luottamushenkilökoulutus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Haluamme kuulla mielipiteesi!